ทริป ตุลาคม

ข้อมูล ที่นัง อัพเดทออนไลน์

*กดดูภาพเต็มๆได้ที่ View larger version(มุมขวาด้านล่าง)*

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. ขอสงวนสิทธิ์ เดินทางจำนวน 8 ท่าน ขึ้นไปเท่านั้น
 2. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ทางเราจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมทริปเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของทางเรา ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 4. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของการเดินทางส่วนตัวของท่านมายังสถานที่นัดหมาย, ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ, การจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของทางทีมงาน
 5. ที่นังให้สิทธิคนที่โอนเงินมัดจำก่อน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. ยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำทุกกรณี (หาผู้ร่วมทริปท่านอื่นมาแทนได้ก่อน7วันเดินทาง)
 2. ยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน จ่ายเต็ม!!!(หาผู้ร่วมทริปท่านอื่นมาแทนได้)
 3. กรณีเลื่อนทริปไปรอบอื่นหรือเปลี่ยนทริปไปที่อื่น แจ้งก่อนวันเดินทาง 15 วัน(เลื่อนทริปและเปลี่ยนทริปได้แค่1ครั้งเท่านั้น)
 4. ค่าใช้จ่ายที่เหลือ สมาชิกต้องทำการโอนเงินก่อนเดินทาง 3 วัน
 5. กรณีสมาชิกไม่ครบทางเราจะแจ้งก่อนวันเดินทาง7วันพร้อมโอนเงินคืนค่าจองทริปเต็มจำนวน

.

วิธีการการจอง ผ่านช่องทางไลน์เท่านั้น

LINE Official Account

เพิ่มเพื่อน

*ททท.12/02697

 • All Projects
 • แพ็กเกจท่องเที่ยว